Sep 25 2017, 05:25 AM
Bangalore
Rahu(R) 29° 23'
Ketu(R) 29° 23'
13° 0', 77° 35'
Lahiri Ayanaamsha
Asc 26° 20'
Mars 18° 19'
Mer 26° 45'
Ven 11° 56'
Moon 3° 50'
Sat 27° 49'
Jup 2° 36'
Sun 8° 0'
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscSimha26° 20'Purvaphalgun-4
SunKanya8° 0'Uttaraphalgun-4
MoonVrischika3° 50'Anusha-1
MarsSimha18° 19'Purvaphalgun-2
MerSimha26° 45'Uttaraphalgun-1
JupThula2° 36'Chitta-3
VenSimha11° 56'Makha-4
SatVrischika27° 49'Jyeshta-4
Rahu(R)Kataka29° 23'Aaslesha-4
Ketu(R)Makara29° 23'Dhanishta-2