Ven 24° 31'
Mer 15° 43'
Sun 10° 1'
Moon 0° 7'
Mars 28° 51'
Asc 18° 37'
Ketu(R) 4° 8'


May 25 2017, 08:41 AM
Bangalore
13° 0', 77° 35'
Lahiri Ayanaamsha
Rahu(R) 4° 8'
Sat(R) 1° 55'
Jup(R) 19° 28'
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscMithuna18° 37'Arudra-4
SunRishabha10° 1'Rohini-1
Moon[C]Rishabha0° 7'Krithika-2
MarsRishabha28° 51'Mrigashira-2
MerMesha15° 43'Bharani-1
Jup(R)Kanya19° 28'Hastha-3
VenMeena24° 31'Revathi-3
Sat(R)Dhanus1° 55'Moola-1
Rahu(R)Simha4° 8'Makha-2
Ketu(R)Kumbha4° 8'Dhanishta-4