Sun 8° 53'
Mer(R) 22° 46'
Ven 26° 37'
Moon 26° 23'


Mar 23 2018, 10:11 PM
Bangalore
Rahu(R) 19° 35'
Ketu(R) 19° 35'
13° 0', 77° 35'
Lahiri Ayanaamsha
Mars 9° 18'
Sat 14° 30'
Asc 2° 30'
Jup(R) 28° 47'
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscVrischika2° 30'Vishaka-4
SunMeena8° 53'Uttarabhadra-2
MoonRishabha26° 23'Mrigashira-1
MarsDhanus9° 18'Moola-3
Mer(R)[C]Meena22° 46'Revathi-2
Jup(R)Thula28° 47'Vishaka-3
VenMeena26° 37'Revathi-3
SatDhanus14° 30'Purvashaada-1
Rahu(R)Kataka19° 35'Aaslesha-1
Ketu(R)Makara19° 35'Shravana-3