Aug 19 2018, 03:28 PM
Bangalore
Mer 17° 25'
Rahu 11° 38'
Mars(R) 4° 56'
Ketu 11° 38'
13° 0', 77° 35'
Lahiri Ayanaamsha
Sun 2° 16'
Asc 14° 16'
Sat(R) 8° 41'
Moon 14° 45'
Jup 21° 29'
Ven 18° 9'
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscDhanus14° 16'Purvashaada-1
SunSimha2° 16'Makha-1
MoonVrischika14° 45'Anusha-4
Mars(R)Makara4° 56'Uttarashaada-3
MerKataka17° 25'Aaslesha-1
JupThula21° 29'Vishaka-1
VenKanya18° 9'Hastha-3
Sat(R)Dhanus8° 41'Moola-3
RahuKataka11° 38'Pushya-3
KetuMakara11° 38'Shravana-1