Moon 20° 36'
Rahu(R) 15° 20'


Nov 11 2019, 11:48 PM
Ashburn, United States
Asc 18° 19'
39° 2', -77° 29'
Lahiri Ayanaamsha
Jup 1° 26'
Sat 22° 8'
Ketu(R) 15° 20'
Ven 18° 40'
Sun 25° 19'
Mars 1° 10'
Mer(R) 24° 6'
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscKataka18° 19'Aaslesha-1
SunThula25° 19'Vishaka-2
MoonMesha20° 36'Bharani-3
MarsThula1° 10'Chitta-3
Mer(R)[C]Thula24° 6'Vishaka-2
JupDhanus1° 26'Moola-1
VenVrischika18° 40'Jyeshta-1
SatDhanus22° 8'Purvashaada-3
Rahu(R)Mithuna15° 20'Arudra-3
Ketu(R)Dhanus15° 20'Purvashaada-1