Sun 11° 8'
Mer 27° 54'
Ven(R) 10° 40'
Mars 17° 9'
Moon 9° 57'
Ketu(R) 9° 1'


Mar 25 2017, 10:50 PM
Bangalore
13° 0', 77° 35'
Lahiri Ayanaamsha
Rahu(R) 9° 1'
Sat 3° 35'
Asc 13° 25'
Jup(R) 25° 48'
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscVrischika13° 25'Anusha-4
SunMeena11° 8'Uttarabhadra-3
MoonKumbha9° 57'Sathabisha-1
MarsMesha17° 9'Bharani-2
MerMeena27° 54'Revathi-4
Jup(R)Kanya25° 48'Chitta-1
Ven(R)[C]Meena10° 40'Uttarabhadra-3
SatDhanus3° 35'Moola-2
Rahu(R)Simha9° 1'Makha-3
Ketu(R)Kumbha9° 1'Sathabisha-1