Ven 6° 12'
Sun 15° 0'
Mer(R) 0° 57'
Moon 23° 24'
Mars 11° 16'
Asc 27° 51'
Ketu(R) 6° 38'


Apr 29 2017, 11:04 AM
Bangalore
13° 0', 77° 35'
Lahiri Ayanaamsha
Rahu(R) 6° 38'
Sat(R) 3° 16'
Jup(R) 21° 33'
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscMithuna27° 51'Punarvasu-3
SunMesha15° 0'Bharani-1
MoonRishabha23° 24'Mrigashira-1
MarsRishabha11° 16'Rohini-1
Mer(R)Mesha0° 57'Ashwini-1
Jup(R)Kanya21° 33'Hastha-4
VenMeena6° 12'Uttarabhadra-1
Sat(R)Dhanus3° 16'Moola-1
Rahu(R)Simha6° 38'Makha-2
Ketu(R)Kumbha6° 38'Dhanishta-4