Sun 13° 3'
Ven(R) 23° 27'
Mer 4° 53'
Rahu 5° 5'
Mars 15° 56'


May 27 2020, 09:20 PM
Ashburn, United States Of America
Moon 16° 19'
Jup(R) 2° 49'
Sat(R) 7° 35'
39° 2', -77° 29'
Lahiri Ayanaamsha
Ketu 5° 5'
Asc 25° 12'
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscVrischika 25° 12' Jyeshta-3
SunRishabha 13° 3' Rohini-1
MoonKataka 16° 19' Pushya-4
MarsKumbha 15° 56' Sathabisha-3
MerMithuna 4° 53' Mrigashira-4
Jup(R) Makara 2° 49' Uttarashaada-2
Ven(R) Rishabha 23° 27' Mrigashira-1
Sat(R) Makara 7° 35' Uttarashaada-4
RahuMithuna 5° 5' Mrigashira-4
KetuDhanus 5° 5' Moola-2