Asc 12° 39'
Moon 16° 32'
Rahu(R) 9° 35'


Sep 21 2021, 07:22 PM
Ashburn, United States Of America
Jup(R) 29° 17'
Sat(R) 13° 1'
39° 2', -77° 29'
Lahiri Ayanaamsha
Ketu(R) 9° 35'
Ven 18° 32'
Sun 5° 1'
Mars 10° 21'
Mer 29° 55'
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscMeena 12° 39' Uttarabhadra-3
SunKanya 5° 1' Uttaraphalgun-3
MoonMeena 16° 32' Uttarabhadra-4
Mars[C] Kanya 10° 21' Hastha-1
MerKanya 29° 55' Chitta-2
Jup(R) Makara 29° 17' Dhanishta-2
VenThula 18° 32' Swaathi-4
Sat(R) Makara 13° 1' Shravana-1
Rahu(R) Rishabha 9° 35' Krithika-4
Ketu(R) Vrischika 9° 35' Anusha-2