Chandrashekara Bharathi
Sun, Oct 16 1892, 7:41 AM Sringeri,Karnātaka,IN
Jup(R) 27° 5'
Rahu(R) 15° 41'
Chandrashekara Bharathi

Oct 16 1892, 07:41 AM
Sringeri,Karnātaka,IN
Mars 25° 16'
13° 24', 75° 15'
Lahiri Ayanaamsha
Moon 8° 56'
Ven 16° 42'
Asc 19° 23'
Sun 0° 49'
Mer 6° 14'
Ketu(R) 15° 41'
Sat 13° 23'

Divisional (Varga) Charts

HoraAsc Ven Sat Rahu Ketu
D2Sun Moon Mars Mer Jup
Asc Ketu Drekkana
Sat D3Moon Rahu
Ven Jup Sun Mer Mars
Asc Ketu
Ven Chathurthamsha
D4
Jup Sat Moon Sun Mars Mer Rahu
Jup Sat
Asc SapthamsaRahu
Ketu D7
Mars Mer Ven Sun Moon
Ketu Asc Mars
Dasamsha
Ven D10Jup
Mer Sun Moon Sat Rahu
Ketu Asc
Ven Sat Dwadasamsha
Jup D12
Mer Moon Mars Sun Rahu
Sun Ven Mars
Asc Jup ShodasamshaMer Sat
D16
Moon Rahu Ketu
Asc Sun Sat Moon
Jup Rahu Ketu Vimsaamsha
D20Mars Mer
Ven
Moon Mars Jup Sat
Chaturvimsaamsha
D24Sun Rahu Ketu
Mer Asc Ven
Asc Mer Mars Rahu
BhamshaVen Sat
Jup D27
Moon Ketu Sun
Moon Sat Asc Sun
Ven KhavedamshaMars
D40
Mer Rahu Ketu Jup
Mars Ven Ketu
Shashtyaamsha
Moon D60
Asc Sun Sat Rahu Mer Jup
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscThula 19° 23' Swaathi-4
SunThula 0° 49' Chitta-3
MoonSimha 8° 56' Makha-3
MarsMakara 25° 16' Dhanishta-1
Mer[C] Thula 6° 14' Chitta-4
Jup(R) Meena 27° 5' Revathi-4
VenSimha 16° 42' Purvaphalgun-2
SatKanya 13° 23' Hastha-2
Rahu(R) Mesha 15° 41' Bharani-1
Ketu(R) Thula 15° 41' Swaathi-3
We try to predict Chandrashekara Bharathi's Success and Growth. For financials, we examine Income, Gains and Property. We have Marriage and Partner prospects too.

Sarva Ashtakavarga

MeRiMiKaSiKaThVrDhMaKuMe
Sun33475443363348
Moon35444253546449
Mars21355131544539
Mer33546664344654
Jup63645355475356
Ven35635446732452
Sat13464143262339

Vimshottari Dasha

Ketu Dasha
SubFrom
KetuFeb 5 1888
VenJul 4 1888
SunSep 3 1889
MoonJan 8 1890
MarsAug 10 1890
RahuJan 6 1891
JupJan 24 1892
SatDec 30 1892
MercFeb 8 1894
Ven Dasha
SubFrom
VenFeb 5 1895
SunJun 7 1898
MoonJun 7 1899
MarsFeb 6 1901
RahuApr 8 1902
JupApr 8 1905
SatDec 8 1907
MercFeb 6 1911
KetuDec 7 1913
Sun Dasha
SubFrom
SunFeb 6 1915
MoonMay 27 1915
MarsNov 25 1915
RahuApr 1 1916
JupFeb 24 1917
SatDec 13 1917
MercNov 25 1918
KetuOct 2 1919
VenFeb 6 1920
Moon Dasha
SubFrom
MoonFeb 6 1921
MarsDec 7 1921
RahuJul 8 1922
JupJan 7 1924
SatMay 8 1925
MercDec 7 1926
KetuMay 8 1928
VenDec 7 1928
SunAug 8 1930
Mars Dasha
SubFrom
MarsFeb 6 1931
RahuJul 5 1931
JupJul 23 1932
SatJun 29 1933
MercAug 8 1934
KetuAug 5 1935
VenJan 1 1936
SunMar 2 1937
MoonJul 8 1937
Rahu Dasha
SubFrom
RahuFeb 6 1938
JupOct 19 1940
SatMar 15 1943
MercJan 19 1946
KetuAug 7 1948
VenAug 26 1949
SunAug 25 1952
MoonJul 20 1953
MarsJan 19 1955
Jup Dasha
SubFrom
JupFeb 6 1956
SatMar 27 1958
MercOct 7 1960
KetuJan 13 1963
VenDec 20 1963
SunAug 20 1966
MoonJun 8 1967
MarsOct 7 1968
RahuSep 13 1969
Sat Dasha
SubFrom
SatFeb 6 1972
MercFeb 9 1975
KetuOct 19 1977
VenNov 28 1978
SunJan 28 1982
MoonJan 10 1983
MarsAug 10 1984
RahuSep 19 1985
JupJul 26 1988
Merc Dasha
SubFrom
MercFeb 6 1991
KetuJul 5 1993
VenJul 2 1994
SunMay 2 1997
MoonMar 8 1998
MarsAug 8 1999
RahuAug 4 2000
JupFeb 21 2003
SatMay 29 2005
Ketu Dasha
SubFrom
KetuFeb 6 2008
VenJul 5 2008
SunSep 4 2009
MoonJan 9 2010
MarsAug 11 2010
RahuJan 7 2011
JupJan 25 2012
SatDec 31 2012
MercFeb 9 2014