Paramahamsa Yogananda
Thu, Jan 05 1893, 8:42 PM Gorakhpur,Uttar Pradesh,IN
Mars 13° 19'
Jup 23° 51'
Rahu(R) 12° 41'
Paramahamsa Yogananda

Jan 5 1893, 08:42 PM
Gorakhpur,Uttar Pradesh,IN
26° 45', 83° 22'
Lahiri Ayanaamsha
Asc 8° 9'
Moon 3° 18'
Sun 23° 13'
Mer 0° 55'
Ven 24° 44'
Ketu(R) 12° 41'
Sat 20° 13'

Divisional (Varga) Charts

HoraSun Mars
D2Asc Moon Mer Jup Ven Sat Rahu Ketu
Sat
Ketu DrekkanaMars Ven
D3Asc Sun Moon Rahu
Mer Jup
Sat Mars
ChathurthamshaRahu
Ketu D4Moon Ven
Mer Jup Asc Sun
Sun Rahu
Jup SapthamsaSat
D7Moon
Mars Mer Ketu Ven Asc
Mars Ven Jup
Ketu DasamshaSun
D10Rahu
Mer Sat Asc Moon
Ketu Sat
Dwadasamsha
D12Mars Ven
Mer Jup Asc Sun Moon Rahu
ShodasamshaMars
D16
Asc Sun Mer Jup Sat Rahu Ketu Moon Ven
Mars Ven Asc
Moon Vimsaamsha
D20Mer
Rahu Ketu Sun Jup Sat
Mars Rahu Ketu
Asc Sun Jup Ven Chaturvimsaamsha
D24Mer
Sat Moon
Rahu Mer Moon
Bhamsha
Sat D27
Sun Mars Asc Ven Jup Ketu
Mars Mer Jup Ven
Asc Khavedamsha
D40Moon Rahu Ketu
Sat Sun
Mars Rahu
Moon Jup Shashtyaamsha
Mer Sat D60
Asc Ven Ketu Sun
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscSimha 8° 9' Makha-3
SunDhanus 23° 13' Purvashaada-3
MoonSimha 3° 18' Makha-1
MarsMeena 13° 19' Uttarabhadra-3
MerDhanus 0° 55' Moola-1
JupMeena 23° 51' Revathi-3
VenVrischika 24° 44' Jyeshta-3
SatKanya 20° 13' Hastha-4
Rahu(R) Mesha 12° 41' Ashwini-4
Ketu(R) Thula 12° 41' Swaathi-2
We try to predict Paramahamsa Yogananda's Success and Growth. For financials, we examine Income, Gains and Property. We have Marriage and Partner prospects too.

Sarva Ashtakavarga

MeRiMiKaSiKaThVrDhMaKuMe
Sun45543474351348
Moon25553452366349
Mars54512460343239
Mer45524656453554
Jup63525742764556
Ven43465357543352
Sat13354353263139

Vimshottari Dasha

Ketu Dasha
SubFrom
KetuApr 10 1891
VenSep 6 1891
SunNov 5 1892
MoonMar 13 1893
MarsOct 12 1893
RahuMar 11 1894
JupMar 29 1895
SatMar 4 1896
MercApr 13 1897
Ven Dasha
SubFrom
VenApr 10 1898
SunAug 10 1901
MoonAug 11 1902
MarsApr 10 1904
RahuJun 11 1905
JupJun 10 1908
SatFeb 9 1911
MercApr 11 1914
KetuFeb 9 1917
Sun Dasha
SubFrom
SunApr 11 1918
MoonJul 30 1918
MarsJan 28 1919
RahuJun 5 1919
JupApr 29 1920
SatFeb 15 1921
MercJan 28 1922
KetuDec 4 1922
VenApr 11 1923
Moon Dasha
SubFrom
MoonApr 10 1924
MarsFeb 9 1925
RahuSep 10 1925
JupMar 12 1927
SatJul 11 1928
MercFeb 9 1930
KetuJul 12 1931
VenFeb 10 1932
SunOct 10 1933
Mars Dasha
SubFrom
MarsApr 11 1934
RahuSep 7 1934
JupSep 26 1935
SatSep 1 1936
MercOct 10 1937
KetuOct 8 1938
VenMar 6 1939
SunMay 5 1940
MoonSep 10 1940
Rahu Dasha
SubFrom
RahuApr 11 1941
JupDec 23 1943
SatMay 17 1946
MercMar 23 1949
KetuOct 11 1951
VenOct 28 1952
SunOct 29 1955
MoonSep 22 1956
MarsMar 24 1958
Jup Dasha
SubFrom
JupApr 11 1959
SatMay 29 1961
MercDec 11 1963
KetuMar 18 1966
VenFeb 22 1967
SunOct 23 1969
MoonAug 11 1970
MarsDec 11 1971
RahuNov 16 1972
Sat Dasha
SubFrom
SatApr 11 1975
MercApr 14 1978
KetuDec 22 1980
VenJan 31 1982
SunApr 2 1985
MoonMar 15 1986
MarsOct 14 1987
RahuNov 22 1988
JupSep 29 1991
Merc Dasha
SubFrom
MercApr 11 1994
KetuSep 7 1996
VenSep 4 1997
SunJul 5 2000
MoonMay 11 2001
MarsOct 11 2002
RahuOct 8 2003
JupApr 26 2006
SatAug 1 2008
Ketu Dasha
SubFrom
KetuApr 11 2011
VenSep 7 2011
SunNov 6 2012
MoonMar 14 2013
MarsOct 13 2013
RahuMar 12 2014
JupMar 30 2015
SatMar 5 2016
MercApr 14 2017