Salman Khan
Mon, Dec 27 1965, 2:30 PM Indore,Madhya Pradesh,IN
Asc 22° 45'
Rahu(R) 10° 51'
Jup(R) 1° 39'
Moon 1° 32'
Sat 18° 42'
Salman Khan

Dec 27 1965, 02:30 PM
Indore,Madhya Pradesh,IN
Mars 9° 52'
Ven 18° 46'
22° 43', 75° 49'
Lahiri Ayanaamsha
Sun 12° 1'
Mer 20° 59'
Ketu(R) 10° 51'

Divisional (Varga) Charts

HoraAsc Mars Sat Rahu Ketu
D2Sun Moon Mer Jup Ven
Ketu Sun Ven Jup Sat
Moon DrekkanaMer
Mars D3
Asc Rahu
Sun Mars Mer Jup
Moon Ketu ChathurthamshaVen
Asc D4Sat Rahu
Jup Sat
Sun Moon SapthamsaKetu
Rahu D7
Ven Asc Mars Mer
Ven Sun Rahu Jup
Moon Dasamsha
Mer D10Sat
Mars Asc Ketu
Ketu Sun Mars Jup
Moon DwadasamshaMer
Asc D12Ven
Sat Rahu
Asc Sat Sun
Ven ShodasamshaMer
Rahu Ketu D16Moon
Jup Mars
Sun Ven
VimsaamshaAsc Rahu Ketu
Moon Mer D20
Sat Mars Jup
Rahu Ketu Sun
Asc Mars Chaturvimsaamsha
D24
Mer Ven Sat Moon Jup
Mars Rahu
Sun Sat BhamshaMer
D27
Asc Moon Jup Ven Ketu
Sat Moon Jup
Khavedamsha
Mer D40Sun
Rahu Ketu Mars Ven Asc
Sat Mer Moon
Ven Rahu Shashtyaamsha
Asc D60Mars Ketu
Sun Jup
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscMesha 22° 45' Bharani-3
SunDhanus 12° 1' Moola-4
MoonKumbha 1° 32' Dhanishta-3
MarsMakara 9° 52' Uttarashaada-4
MerVrischika 20° 59' Jyeshta-2
Jup(R) Mithuna 1° 39' Mrigashira-3
VenMakara 18° 46' Shravana-3
SatKumbha 18° 42' Sathabisha-4
Rahu(R) Rishabha 10° 51' Rohini-1
Ketu(R) Vrischika 10° 51' Anusha-3
We try to predict Salman Khan's Success and Growth. For financials, we examine Income, Gains and Property. We have Marriage and Partner prospects too.

Sarva Ashtakavarga

MeRiMiKaSiKaThVrDhMaKuMe
Sun41364554444448
Moon45642634335449
Mars63223434334239
Mer66045648254454
Jup52566553555456
Ven65432555444552
Sat52651343521239

Vimshottari Dasha

Mars Dasha
SubFrom
MarsSep 3 1961
RahuJan 30 1962
JupFeb 18 1963
SatJan 25 1964
MercMar 5 1965
KetuMar 2 1966
VenJul 29 1966
SunSep 28 1967
MoonFeb 3 1968
Rahu Dasha
SubFrom
RahuSep 3 1968
JupMay 17 1971
SatOct 10 1973
MercAug 16 1976
KetuMar 5 1979
VenMar 23 1980
SunMar 23 1983
MoonFeb 15 1984
MarsAug 16 1985
Jup Dasha
SubFrom
JupSep 4 1986
SatOct 22 1988
MercMay 5 1991
KetuAug 10 1993
VenJul 17 1994
SunMar 17 1997
MoonJan 3 1998
MarsMay 5 1999
RahuApr 10 2000
Sat Dasha
SubFrom
SatSep 4 2002
MercSep 6 2005
KetuMay 17 2008
VenJun 25 2009
SunAug 25 2012
MoonAug 7 2013
MarsMar 8 2015
RahuApr 16 2016
JupFeb 21 2019
Merc Dasha
SubFrom
MercSep 3 2021
KetuJan 31 2024
VenJan 27 2025
SunNov 28 2027
MoonOct 4 2028
MarsMar 5 2030
RahuMar 2 2031
JupSep 19 2033
SatDec 25 2035
Ketu Dasha
SubFrom
KetuSep 4 2038
VenJan 31 2039
SunApr 1 2040
MoonAug 7 2040
MarsMar 8 2041
RahuAug 4 2041
JupAug 22 2042
SatJul 29 2043
MercSep 6 2044
Ven Dasha
SubFrom
VenSep 3 2045
SunJan 3 2049
MoonJan 3 2050
MarsSep 4 2051
RahuNov 3 2052
JupNov 4 2055
SatJul 5 2058
MercSep 3 2061
KetuJul 4 2064
Sun Dasha
SubFrom
SunSep 3 2065
MoonDec 22 2065
MarsJun 23 2066
RahuOct 28 2066
JupSep 22 2067
SatJul 10 2068
MercJun 22 2069
KetuApr 29 2070
VenSep 4 2070
Moon Dasha
SubFrom
MoonSep 4 2071
MarsJul 4 2072
RahuFeb 2 2073
JupAug 4 2074
SatDec 4 2075
MercJul 4 2077
KetuDec 4 2078
VenJul 5 2079
SunMar 5 2081
Mars Dasha
SubFrom
MarsSep 3 2081
RahuJan 30 2082
JupFeb 18 2083
SatJan 25 2084
MercMar 5 2085
KetuMar 2 2086
VenJul 29 2086
SunSep 28 2087
MoonFeb 3 2088