Swami Madhavananda
Sat, Dec 15 1888, 8:41 PM Baghanchra,Nadia,Bengal,IN
Moon 1° 21'
Rahu(R) 29° 9'
Swami Madhavananda

Dec 15 1888, 08:41 PM
Baghanchra,Nadia,Bengal,IN
Asc 23° 22'
Sat(R) 27° 50'
Mars 18° 13'
Ven 10° 32'
23° 23', 88° 30'
Lahiri Ayanaamsha
Sun 1° 50'
Ketu(R) 29° 9'
Mer 24° 29'
Jup 26° 33'

Divisional (Varga) Charts

HoraMoon Ven Rahu Ketu
D2Asc Sun Mars Mer Jup Sat
Asc Sat Moon Mars Ven
Rahu DrekkanaMer Jup
D3Ketu
Sun
Rahu Asc Ven Sat Moon
ChathurthamshaMars
D4Mer Jup
Sun Ketu
Asc Ketu
SapthamsaSat
D7
Sun Rahu Moon Mars Jup Mer Ven
Mars Mer Jup Rahu
Dasamsha
Moon D10
Sun Ven Sat Asc Ketu
Asc Moon Ven Rahu Sat
Dwadasamsha
D12Mars Mer
Sun Ketu Jup
Rahu Ketu Asc Sat
Shodasamsha
Mars D16Moon
Sun Jup Mer Ven
Rahu Ketu Mars Mer Jup
VimsaamshaAsc
D20
Moon Ven Sat Sun
Ven Jup Sat
Mer ChaturvimsaamshaRahu Ketu
Asc D24Moon
Sun Mars
Ven Sun Ketu
Sat Bhamsha
D27Moon
Jup Rahu Mars Mer Asc
Asc Sun Mer Rahu Ketu
Khavedamsha
D40
Ven Moon Sat Mars Jup
Sun Jup Rahu Asc
Sat ShashtyaamshaMoon
Mars D60
Mer Ven Ketu
GrahaRaashiDegreeNakshatra
AscKataka 23° 22' Aaslesha-3
SunDhanus 1° 50' Moola-1
MoonRishabha 1° 21' Krithika-2
MarsMakara 18° 13' Shravana-3
MerVrischika 24° 29' Jyeshta-3
JupVrischika 26° 33' Jyeshta-3
VenMakara 10° 32' Shravana-1
Sat(R) Kataka 27° 50' Aaslesha-4
Rahu(R) Mithuna 29° 9' Punarvasu-3
Ketu(R) Dhanus 29° 9' Uttarashaada-1
We try to predict Swami Madhavananda's Success and Growth. For financials, we examine Income, Gains and Property. We have Marriage and Partner prospects too.

Sarva Ashtakavarga

MeRiMiKaSiKaThVrDhMaKuMe
Sun52374561343548
Moon28432756215449
Mars63143452233339
Mer74247474245454
Jup33545647555456
Ven45354745233752
Sat33441563510439

Vimshottari Dasha

Sun Dasha
SubFrom
SunNov 3 1886
MoonFeb 21 1887
MarsAug 22 1887
RahuDec 28 1887
JupNov 21 1888
SatSep 9 1889
MercAug 22 1890
KetuJun 29 1891
VenNov 3 1891
Moon Dasha
SubFrom
MoonNov 3 1892
MarsSep 3 1893
RahuApr 4 1894
JupOct 4 1895
SatFeb 2 1897
MercSep 3 1898
KetuFeb 3 1900
VenSep 4 1900
SunMay 6 1902
Mars Dasha
SubFrom
MarsNov 4 1902
RahuApr 2 1903
JupApr 20 1904
SatMar 27 1905
MercMay 6 1906
KetuMay 3 1907
VenSep 29 1907
SunNov 28 1908
MoonApr 5 1909
Rahu Dasha
SubFrom
RahuNov 4 1909
JupJul 17 1912
SatDec 11 1914
MercOct 17 1917
KetuMay 5 1920
VenMay 24 1921
SunMay 23 1924
MoonApr 17 1925
MarsOct 17 1926
Jup Dasha
SubFrom
JupNov 4 1927
SatDec 23 1929
MercJul 5 1932
KetuOct 11 1934
VenSep 17 1935
SunMay 18 1938
MoonMar 6 1939
MarsJul 5 1940
RahuJun 11 1941
Sat Dasha
SubFrom
SatNov 4 1943
MercNov 7 1946
KetuJul 17 1949
VenAug 26 1950
SunOct 26 1953
MoonOct 8 1954
MarsMay 8 1956
RahuJun 17 1957
JupApr 23 1960
Merc Dasha
SubFrom
MercNov 4 1962
KetuApr 2 1965
VenMar 30 1966
SunJan 28 1969
MoonDec 4 1969
MarsMay 6 1971
RahuMay 2 1972
JupNov 19 1974
SatFeb 24 1977
Ketu Dasha
SubFrom
KetuNov 4 1979
VenApr 2 1980
SunJun 2 1981
MoonOct 8 1981
MarsMay 9 1982
RahuOct 5 1982
JupOct 23 1983
SatSep 28 1984
MercNov 7 1985
Ven Dasha
SubFrom
VenNov 4 1986
SunMar 6 1990
MoonMar 6 1991
MarsNov 4 1992
RahuJan 4 1994
JupJan 4 1997
SatSep 5 1999
MercNov 4 2002
KetuSep 4 2005
Sun Dasha
SubFrom
SunNov 4 2006
MoonFeb 22 2007
MarsAug 23 2007
RahuDec 29 2007
JupNov 22 2008
SatSep 10 2009
MercAug 23 2010
KetuJun 30 2011
VenNov 4 2011